Privacy verklaring

Voor de behandeling en regeling van letselschade verwerkt Letsel Impact belangenbehartiging persoonsgegevens. Letsel Impact hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Wij willen u met deze verklaring hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Wij gebruiken bepaalde woorden in deze privacy verklaring. Hieronder leest u wat wij met de belangrijkste begrippen bedoelen:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en email-adres of andere persoonlijke gegevens, zoals inkomenssituatie en gezondheidssituatie.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

Van wie verwerkt Letsel Impact persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • cliënten;
 • partijen die aansprakelijk worden gesteld;
 • mensen van bedrijven die interesse tonen in onze diensten;
 • mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waarmee wij een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens

De heer mr. F.W. de Graaf werkt als letselschadejurist van Letsel Impact vanuit het kantoor
te Halsteren en gebruikt en verwerkt de persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

 1. We hebben de gegevens nodig om een relatie met u aan te kunnen gaan en uw belangen in een letselschadezaak zo optimaal mogelijk te kunnen behartigen. We hebben uw gegevens onder andere nodig om contact met u te kunnen houden. We kunnen dan bij u informeren hoe uw herstel verloopt en u op de hoogte brengen van de stand van zaken in uw letselzaak. Maar ook hebben we uw gegevens nodig om u correct te kunnen informeren en adviseren over bijvoorbeeld uw arbeidssituatie. Ook voor de berekening van de letselschade is het nodig dat we over veel persoonlijke gegevens van u beschikken.
 2. We geven uw persoonsgegevens ook soms door aan derde partijen die u kunnen helpen bij bepaalde facetten in een letselzaak. Daarbij kun u denken aan een medisch adviseur of arbeidsdeskundige. Uiteraard vindt inschakeling van een dergelijke partij pas plaats na overleg met u.
 3. Soms willen professionele partijen die u naar ons hebben verwezen, bijvoorbeeld uw assurantietussenpersoon, in grote lijnen op de hoogte worden gehouden van het verloop van de letselzaak of ontvangen ze graag een bericht als de zaak is afgesloten.
 4. Met het oog op de wetgeving moeten we dossiers, inclusief de daarin opgenomen persoonlijke gegevens, minimaal 10 jaar bewaren. Soms is dit langer, wanneer er bijvoorbeeld een voorbehoud wordt opgenomen in de regeling aan het einde van de letselzaak. Uiteraard bewaren we dossiers niet langer dan noodzakelijk is.

Hoe gaat Letsel Impact om met de gegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Letsel Impact kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door behandelaars die hier, gelet op hun functie, toegang toe moeten hebben. Onze behandelaars / medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht naar derden die geen rol spelen in de behandeling van uw dossier.

Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld de beheerder van het computerprogramma wat we gebruiken om alle informatie in op te slaan. Deze verwerkers voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen, zoals passende beveiligingsmaatregelen. Met deze verwerkers hebben we een verwerkingsovereenkomst gesloten. Uw gegevens zijn dus veilig.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. De persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Persoonsgegevens worden door Letsel Impact niet verkocht, verhuurd of voor andere doeleinden dan hierboven gebruikt.

Welke regels gelden er voor Letsel Impact bij de verwerking van persoonsgegevens?

Voor de doeleinden die Letsel Impact nastreeft houden wij ons aan de volgende van kracht zijnde wettelijke bepalingen:

 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet voert de AVG uit.
 • De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Kan ik zien welke gegevens Letsel Impact van mij heeft vastgelegd?

Via iLetsel kunt u online uw eigen dossier in zien. Heel eenvoudig dus. Zowel uw als onze veiligheid, zowel intern als extern, hebben we geborgd door middel van een overeenkomst met iLetsel. Heeft u meer informatie nodig dan kunt u een overzicht opvragen bij Letsel Impact. Ook kun u een verzoek tot wijziging indienen of ons verzoeken uw gegevens geheel te verwijderen. We reageren binnen 30 dagen schriftelijk op uw verzoek.

Wanneer u een vraag of een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Letsel Impact, neem dan contact op Franck de Graaf, telefoon 0164-260619 of 06-53905656 of per mail via fdegraaf@letselimpact.nl.

Wanneer wijzigingen in onze Privacy verklaring?

Deze verklaring wordt telkens geactualiseerd. Bijvoorbeeld wanneer de wijze van verwerking wijzigt of wanneer de wet andere eisen stelt. Waar nodig wordt dit Privacy verklaring hiermee natuurlijk in lijn gebracht.

Versie december 2019.