Klachtenregeling / AVG


Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over de behandeling. In dat geval treft u hieronder de interne klachtenregeling aan.

Wat is een klacht

Een klacht is elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen over de dienstverlening door de medewerker, door of namens de klant kenbaar gemaakt.

Doelstellingen van de klachtenregeling

  • Het vastleggen van een procedure om klachten van klanten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen.
  • Het behoud en verbetering van de bestaande relaties via een goede klachtenbemiddeling
  • Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten vast te stellen
  • Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening

Indienen van een klacht

U moet bij het indienen van een klacht in elk geval de volgende gegevens vermelden:
  • uw naam, adres, woonplaats, (mobiele) telefoonnummer en eventueel e-mailadres
  • tegen wie de klacht zich richt (een gedraging van een medewerker, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Letsel Impact, wordt daarbij gezien als een gedraging van Letsel Impact)
  • een duidelijke omschrijving van de klacht
  • de datum
  • uw handtekening

Ontvangstbevestiging en behandeling

Letsel Impact bevestigt de ontvangst van de klacht binnen drie werkdagen. De klacht wordt behandeld door F.W. de Graaf, tenzij hij zelf onderwerp van de klacht is. In dat geval wordt de klacht overgedragen aan de klachtenfunctionaris, mevrouw M.J.M. de Graaf-Govaerts.

In de ontvangstbevestiging geven wij aan op welke wijze wij uw klacht afhandelen. Als dat niet direct kan, geven wij aan binnen welke termijn dat wel kan. De maximale termijn is 10 werkdagen. Het kan zijn dat wij u daarbij om een mondelinge toelichting vragen. Onze reactie op uw klacht doen wij schriftelijk en in begrijpelijke taal. Een mondelinge toelichting is daarbij mogelijk.

Uw klacht administreren wij goed, waarbij wij kopieën van de klacht en de afhandeling daarvan voor 5 jaar bewaren. Deze kopieën zijn op ieder moment ter inzage beschikbaar voor de Stichting Keurmerk Letselschade.

Als uw klacht naar uw mening niet naar wens is afgehandeld of niet tot een oplossing leidt, staat het u vrij gebruik te maken van de klachtenprocedure van het Nivre (www.nivre.nl).

Hoe zit het met uw privacy

Daar gaan we zeer zorgvuldig mee om. Klik hier naar ons privacy statement.


 

"Zonder professionele hulp en advies was het mij niet gelukt"

Test hier uw schadeclaim